Let op: met ingang van collegejaar 2023/2024 zullen we steekproefsgewijs controles gaan uitvoeren. 

 1. Subsidieverzoeken dienen vooraf aan een activiteit ingediend te worden via het aanvraagformulier. Indien het verzoek niet vooraf compleet wordt aangeleverd zal er op basis van de redelijkheid en billijkheid door het bestuur worden bepaald of het verzoek voor verdere afhandeling in aanmerking komt.
 2. Subsidieverzoeken dienen een zo gedetailleerd mogelijk programma (inclusief tijden) te bevatten met alle (juridische en niet-juridische) activiteiten.
 3. Het programma dient te worden uitgesplitst in drie dagdelen:
  - ochtend
  - middag
  - avond
 4. Bij het subsidieverzoek dien je het gewenste bedrag te vermelden.
 5. In het subsidieverzoek moet een begroting van de betreffende activiteit worden opgenomen.
 6. Indien beschikbaar dient met het subsidieverzoek een recent financieel jaarverslag overlegd te worden.
 7. Indien beschikbaar dient het subsidieverzoek een deelnemerslijst te bevatten. Wanneer deze nog niet beschikbaar is op het moment van het indienen van het subsidieverzoek, kan deze later nog door de SBJS worden opgevraagd.
 8. Activiteiten waarvoor om subsidie verzocht wordt, dienen een juridisch inhoudelijk karakter te dragen en open te staan voor studenten van de Faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
 9. Het bestuur van de SBJS neemt alle relevante feiten en omstandigheden mee bij de besluitvorming omtrent het verlenen van een eventuele subsidie. Deze feiten en omstandigheden kunnen onder andere bestaan uit:
  - Het aantal studenten dat deelneemt aan de activiteit
  - De in dat collegejaar verleende hoeveelheid subsidie;
  - De financiële situatie van de aanvragers;
  - Aanbevelingsbrief van het faculteitsbestuur
 10. Subsidies worden onder voorwaarde(n) verleend. Onder bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken en enkel in overleg (per e-mail) met het bestuur van SBJS
 11. Aan deze richtlijnen kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan er sprake zijn van enige vorm van precedentwerking.
 12. Wanneer SBJS subsidie verleent aan een activiteit, moet dit (in ieder geval) kenbaar worden gemaakt in een Facebook-post. In overleg (per e-mail) met het bestuur van SBJS kan hiervan worden afgeweken.
 13. SBJS behoudt zich het recht voor om tot 2 maanden na de activiteit bewijs op te vragen van de volgende punten:
  - gemaakte kosten;
  - Het daadwerkelijk naleven van het 
  programma zoals bekend was bij SBJS;
  - Dat aan de deelnemers kenbaar is gemaakt dat SBJS heeft bijgedragen aan de activiteit;
  - Het aantal deelnemende studenten;
  Per mail kunnen vooraf andere bewijsstukken worden gevraagd.
 14. Het niet-voldoen aan deze bewijslast kan tot gevolg hebben dat het subsidiebedrag naar beneden wordt aangepast.