Richtlijnen voor het indienen van subsidieverzoeken:

 1. Subsidieverzoeken dienen vooraf aan een activiteit ingediend te worden. 
 2. Subsidieverzoeken dienen een gedetailleerd programma te bevatten met alle (juridische en niet-juridische) activiteiten.
  •       -   Het programma dient te worden uitgesplitst in drie dagdelen: een ochtend, middag
   en avond.
 3. Bij het subsidieverzoek dien je het gewenste bedrag te vermelden. .
 4. In het subsidieverzoek moet een begroting van de betreffende activiteit worden opgenomen. 
 5. Indien beschikbaar dient met het subsidieverzoek een recent financieel jaarverslag overlegd te worden.
 6. Indien beschikbaar dient het subsidieverzoek een geanonimiseerde deelnemerslijst te bevatten. Wanneer deze nog niet beschikbaar is op het moment van het indienen van het subsidieverzoek, kan deze later nog door de SBJS worden opgevraagd.
 7. Activiteiten waarvoor om subsidie verzocht wordt, dienen een juridisch inhoudelijk karakter te dragen en open te staan voor juridische studenten aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 
 8. Het bestuur van de SBJS neemt alle relevante feiten en omstandigheden mee bij de besluitvorming omtrent het verlenen van een eventuele subsidie. Deze feiten en omstandigheden kunnen onder andere bestaan uit: 
  •       -   Het aantal mensen dat deelneemt aan de activiteit;
  •       -   De in dat collegejaar verleende hoeveelheid subsidie;
  •       -   De financiële situatie van de aanvragers;
  •       -   Aanbevelingsbrief van het faculteitsbestuur of andere relevante persoon. 
 9. Subsidies kunnen onder voorwaarde(n) worden verleend.
 10. Aan deze richtlijnen kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan er sprake zijn van enige vorm van precedentwerking. 
 11. Indien het verzoek niet tijdig compleet wordt aangeleverd zal er op basis van de redelijkheid en billijkheid door het bestuur worden bepaald of het verzoek voor verdere afhandeling in aanmerking komt.

Daarnaast van belang

 •       -   De SBJS behoudt zich het recht voor om tot 2 maanden na de activiteit bewijs
  (bonnetjes etc.) op te vragen van de gemaakte kosten van de activiteit.
 •       -   Wanneer de SBJS subsidie verleent aan een activiteit, moet dit kenbaar zijn voor de
  deelnemers aan de activiteit. Dit kan bijvoorbeeld door middel van plaatsing van het
  SBJS logo in het programmaboekje.